Инфрачервена термография

Термографията е метод за визуализация на даден обект чрез инфрачервените лъчи, които той излъчва. С помощта на термовизионна камера, тези лъчи могат да бъдат уловени и възпроизведени във вид на термовизионни снимки или термовизионно видео. Получената информация да се използва за анализ на реалното състояние на телата.

ТЕВИЖЪН ЕООД

Посредством термовизионната камера FLIR, с която фирмата ни разполага откриваме кражба на топлинна енергия от недобросъвестни потребители, които ползват топлина незаконно. Откриваме неизправности по електрически съоръжения, зони с предпоставки за появята на мухъл, течове, загуба на енергия и енергийна ефективност и др.

Енергийна ефективност и енергийно обследване

Детайлно се проучва настоящото състояние на съоръженията, конструкциите, енергийните системи. ТЕВИЖЪН ЕООД притежава професионална термокамера FLIR T440 и инструменти за установяване енергийните и други характеристики на обследваните обекти. Изготвя се доклад за енергийно обследване. Анализира се получената от проучването информация. Изчисляват се нормализираните енергийни разходи с помощта на специализиран софтуер и методики. Установява се потенциала за икономия на енергия.

Термографска диагностика

Термографска диагностика е метод за дистанционен контрол на обекти базиращ се на инфрачервеното им излъчване и визуализиране на интензитета им във видимо нормирано цветово изображение.


Термографската диагностика е бърз, лесен и икономичен метод за диагностициране на обекти, даващ възможност за откриване на проблеми в начален стадий. Минимизиране на времето за престой и ремонтна дейност.


Термографската диагностика се извършва с помощта на високо технологична апаратура, визуализиращата интензитета на инфрачервената светлина от повърхността на обследвания обект термографска камера ( термокамера).


Термографската камера е специализиран фотоелектронeн апаратурат преобразуващ интензитета на инфрачервеното излъчване - температурата от повърхността на обследвания обект във видимо нормирано цветово изображение – термограма . Термограмата e визуализирано нормирано цветово представяне на температурните зони по повърхността на обекта, основа на термографската диагностика.

Жилищни и бизнес сгради

Жилищни и бизнес сгради
Oбследване за топлинни загуби, зони с предпоставка за развитие на мухъл - проверка на отоплителни инсталации, откриване на течове и кражба на топлина.

Електропроизводство

Електропроизводство
Диагностициаране на фотоволтаични паркове, електрически подстанции и разпределителни уредби, електропреносна и контактна мрежа. Диагностика на електрооборудване - откриване на повреди в електро инсталации, обследване на електрически табла , UPS системи и трансформатори.

Mашини и съоръжения

Mашини и съоръжения
Диагностика на електромотори, тръбопроводи, климатици, хладилни камери, сървърни помещения, замервания на резервоари и цистерни за напълване.

Температурни параметри

Температурни параметри
Контрол на продукция и суровини, контрол на температурни зони и температурен одит на готова продукция.

Инвеститорски контрол

Инвеститорски контрол
При покупка на жилище; преди и след строително ремонтни дейности; монтаж на машини и съоръжения.